Indėlių pagreitinimo variantai, Greitai pagaminamas gruziniškas pupelių užkandis


Bendrosios Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų procedūrų nuostatos. Eurosistemos atvirosios rinkos operacijos vykdomos taikant konkursų arba dvišales procedūras. Konkursų procedūra toliau — konkursas — procedūra, pagal indėlių pagreitinimo variantai Eurosistema rinkoje didina arba mažina likvidumą, o Lietuvos bankas sudaro sandorius priimdamas sandorių šalių pasiūlymus po viešo konkurso paskelbimo.

Pagal įvykdymo laiką, konkursai skirstomi į: 4. ECB taip pat gali nuspręsti patikslinti tam tikrų operacijų laiko grafiką; 4. ECB taip pat gali nuspręsti patikslinti tam tikrų operacijų konkursų laiko grafiką. Pagal aukciono rūšį, konkursai skirstomi į: 4. Konkursai atliekami šešiais operaciniais etapais: 4. Eurosistema sudaro pasiūlymų sąrašą; 4.

Dvišalės procedūros — procedūros, kai Lietuvos bankas vykdo Eurosistemos atvirosios rinkos koreguojamąsias operacijas arba sudaro vienakrypčius sandorius su viena arba keliomis sandorių šalimis neskelbdamas konkurso: 4. Pagrindinės refinansavimo operacijos, ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos ir struktūrinės operacijos, išskyrus tiesioginius sandorius, vykdomos skelbiant standartinius konkursus. Pagrindinės ir reguliarios ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos vykdomos pagal Eurosistemos iš anksto ECB tinklalapyje paskelbtą konkursų kalendorių, kuris skelbiamas likus indėlių pagreitinimo variantai mažiau kaip trims mėnesiams iki metų, kuriems jis sudaromas, pradžios.

Likvidumo didinimo koreguojamosios operacijos, kurios atliekamos sudarant grįžtamuosius sandorius ir vykdomos skelbiant greituosius konkursus.

Mobiili Peamenüü

Eurosistema gali nuspręsti vykdyti šias operacijas ir standartinių konkursų būdu arba taikant dvišales procedūras, kai Lietuvos bankas tiesiogiai kreipiasi į sandorių šalis. Likvidumo mažinimo koreguojamosios operacijos, kurios atliekamos sudarant grįžtamuosius sandorius arba pritraukiant terminuotuosius indėlius ir vykdomos greitųjų konkursų būdu.

Struktūrinės operacijos, kurios indėlių pagreitinimo variantai sudarant grįžtamuosius sandorius arba išleidžiant ECB skolos sertifikatus, vykdomos standartinių konkursų būdu. Struktūrinės operacijos, kurios atliekamos sudarant vienakrypčius sandorius, vykdomos taikant dvišales procedūras, kai Lietuvos bankas tiesiogiai kreipiasi į sandorio šalį. Eurosistema gali nuspręsti vykdyti šias operacijas greitųjų arba standartinių konkursų būdu.

Lietuvos bankas vykdo tas Eurosistemos koreguojamąsias operacijas, kurių sandorio diena, atsiskaitymo pagal sandorį diena ir sandorio pabaigos diena nėra šeštadienis, sekmadienis arba Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta švenčių diena, išskyrus atvejus, kai Lietuvos bankas sandorio šalims nurodo kitaip.

Struktūrinės operacijos įprastomis sąlygomis vykdomos ir už jas atsiskaitoma tik tomis dienomis, kurios yra visų valstybių narių, kurių valiuta yra euro, NCB darbo dienos. Eurosistemos konkurso skelbimas.

Kokios yra galimybės?

ECB iš anksto viešai skelbia informaciją apie Eurosistemos standartinius konkursus. Jei pranešimo apie viešai paskelbtą standartinį konkursą pateikti per PTS negalima, Lietuvos bankas apie konkursą sandorių šalis informuoja elektroniniu paštu arba faksu.

Informaciją apie greituosius konkursus ECB gali skelbti viešai. Nesvarbu, ar ECB informaciją apie greitąjį konkursą paskelbė viešai, apie šį konkursą Lietuvos bankas pasirinktas sandorių šalis informuoja per PTS.

Jei pranešimo apie greitąjį konkursą pateikti per PTS negalima, Lietuvos bankas apie konkursą pasirinktas sandorių šalis informuoja elektroniniu paštu arba faksu. Konkurso paskelbimas yra kvietimas, kad sandorių šalys teiktų pasiūlymus, kurie yra teisiškai įpareigojantys.

Konkurso paskelbimas nėra ECB arba Lietuvos banko pasiūlymas oferta. Viešame pranešime apie konkursą pateikiama Taisyklių 2 priede nurodyta informacija. ECB gali imtis visų, jo nuomone, būtinų veiksmų, kad pranešime būtų ištaisyta klaida apie skelbiamą konkursą, įskaitant vykstančio konkurso atšaukimą arba indėlių pagreitinimo variantai. Sandorių šalių pasiūlymų rengimas ir teikimas konkursuose.

Jei skelbiamas fiksuotųjų palūkanų konkursas, ECB nustato palūkanų normą, kainą arba palūkanų normų skirtumą iš anksto, o sandorio šalis siūlo lėšų sumą, už kurią nori sudaryti sandorius pagal nustatytą palūkanų normą, kainą arba palūkanų normos skirtumą. Jei skelbiamas kintamųjų palūkanų konkursas, sandorio šalis siūlo lėšų sumas ir palūkanų normas arba kainas pagal kurias nori sudaryti sandorius.

Kiekviename pasiūlyme sandorio šalis turi nurodyti lėšų sumą, už kurią nori sudaryti sandorį su Lietuvos banku, ir atitinkamą palūkanų normą arba kainą.

ECB, išleisdamas ECB skolos sertifikatus, gali nuspręsti, kad pasiūlymuose turi būti numatyta ne palūkanų norma, o kaina.

Šiuo atveju kainos nurodomos kaip nominaliosios vertės dalis procentais, trijų skaitmenų po kablelio tikslumu. Pasiūlymus galima atšaukti iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino.

Pasiūlymai, pateikti po pranešime apie konkursą nurodyto pasiūlymų pateikimo galutinio termino, laikomi negaliojančiais. Lietuvos bankas nusprendžia, ar buvo laikomasi galutinio pasiūlymų pateikimo termino. Jei skelbiamas kintamųjų palūkanų konkursas, sandorių šalys gali teikti pasiūlymus, nurodydamos iki 10 skirtingų palūkanų normų ar kainų dydžių.

Jei yra ypatingų aplinkybių, Eurosistema gali indėlių pagreitinimo variantai pasiūlymų, kuriuos galima pateikti kintamųjų palūkanų konkurse, skaičių. Pasiūlymų dėl palūkanų normos kartotinis yra 0,01 procentinio punkto palūkanų normos pasiūlymuose turi būti nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Pasiūlymų dėl kainos kartotinis yra 0, procentinio punkto. Dėl pagrindinių refinansavimo operacijų, koreguojamųjų ir struktūrinių operacijų teikiamo mažiausia pasiūlymo suma yra 1 eurų, o kartotinis — eurų. Dėl ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų teikiamo mažiausia pasiūlymo suma ir pasiūlymo kartotinis yra 10 eurų. Mažiausia pasiūlymo suma ir pasiūlymų kartotiniai užsienio valiuta vykdomų Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų yra nurodomi pranešime apie konkursą.

indėlių pagreitinimo variantai

Skelbiant kintamųjų palūkanų konkursus, mažiausia pasiūlymo suma atskirai taikoma kiekvienam palūkanų normos ar kainos dydžiui. Sandorio šalis pasiūlymus Lietuvos bankui teikia per PTS. Pasiūlymai turi atitikti Lietuvos banko nustatytą formą, skirtą atitinkamai operacijai.

  • Tendencija linija pagal funkciją
  • Internetinė Prekyba Be Minimalaus Indėlio, Koks yra minimalus indėlių atidarymo brokeris Kreditas per brokerį, turintį blogą kredito istoriją: kaip gauti pagalbą ir pasiimti pinigus siekiant pelno Kreditas per brokerį, turintį blogą kredito istoriją: kaip gauti pagalbą ir pasiimti pinigus siekiant pelno Kredito brokeris - asmuo ar finansų įstaiga, veikianti kaip tarpininkas tarp skolininko ir banko.
  • Ar neigiamos palūkanų normos stabdo ekonomiką? — Mandatum Life Lietuva
  • Nekilnojamojo turto brokeriai - Capital Procentų brokeris Variantai hestono modelis, Skambinimas valiuta.
  • Kaip Laimėti Dvejetainius Variantus, Kodėl gi ne jums laimėti realią sąskaitą?
  • Šiandien bankai variantai hestono modelis visas sąlygas.

Jei pasiūlymų pateikti per PTS negalima, sandorio šalis siunčia Lietuvos bankui paraiškas su pasiūlymais Lietuvos banko nurodytu faksu ir informuoja telefonu.

Pavyzdinės paraiškų dėl atitinkamų Eurosistemos pinigų politikos operacijų formos pateiktos Taisyklių 3 priede. Teikdama pasiūlymus Lietuvos bankui, sandorio šalis vadovaujasi informacija, kuri nurodyta ECB viešame pranešime apie konkursą.

Lietuvos bankas atmeta kiekvieną sandorio šalies pasiūlymą, kuriame: 4.

Nekilnojamojo turto brokeriai - Capital Procentų brokeris

Lietuvos bankas atmeta visus sandorio šalies pasiūlymus, jeigu bendra juose nurodyta suma didesnė už ECB nustatytą didžiausią pasiūlymų sumos ribą. Lietuvos bankas gali atmesti pasiūlymus, kurie yra neišsamūs nenurodyta visa būtinoji informacija arba neatitinka Lietuvos banko nustatytos paraiškos formos. Lietuvos bankas apie savo sprendimą atmesti pasiūlymą sandorio šaliai praneša per PTS. Jei atmesti netinkamo sandorio šalies pasiūlymo per PTS negalima, Lietuvos bankas telefonu arba faksu informuoja sandorio šalį apie indėlių pagreitinimo variantai atmetimą iki paskirstymo konkurse momento.

Paskirstymas likvidumo mažinimo ir likvidumo didinimo Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų fiksuotųjų palūkanų konkursuose. ECB, skirstydamas lėšas fiksuotųjų palūkanų konkursuose, susumuoja sandorių šalių pateiktus pasiūlymus. Jeigu bendra pasiūlymų suma yra didesnė už bendrą paskirstyti siūlomą likvidumo sumą, pateikti pasiūlymai tenkinami proporcingai pagal paskirstomos sumos ir bendros pasiūlymų sumos santykį, kaip nurodyta Taisyklių 4 priede.

Fiksuotųjų palūkanų konkursuose ECB gali nuspręsti kiekvienai sandorio šaliai skirti: 4. Kiekvienai sandorio šaliai skiriama suma apvalinama iki artimiausio euro sveikojo skaičiaus. Paskirstymas likvidumo didinimo Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų kintamųjų palūkanų konkursuose eurais. Skirstant lėšas likvidumo didinimo Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų kintamųjų palūkanų konkursuose eurais, pasiūlymai išvardijami siūlomų palūkanų normų mažėjimo arba siūlomų kainų didėjimo tvarka.

Pirmiausia tenkinami pasiūlymai, kuriuose nurodyta didžiausia palūkanų norma mažiausia kainatada iš eilės pasiūlymai, kuriuose nurodytos mažėjančios palūkanų normos didėjančios kainostenkinami tol, kol paskirstoma visa suma.

indėlių pagreitinimo variantai

Jeigu, esant ribinei palūkanų normai didžiausiai priimtinai kainaibendra pasiūlymų suma yra didesnė už likusią paskirstyti sumą, likusi suma paskirstoma už ribinę palūkanų normą didžiausią priimtiną kainą proporcingai pasiūlymams pagal likusios paskirstyti sumos ir bendros pasiūlymo sumos santykį, kaip nurodyta Taisyklių 4 priede.

ECB gali nuspręsti kiekvienai laimėjusiai sandorio šaliai skirti mažiausią sumą. Paskirstymo procedūra likvidumo mažinimo Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų kintamųjų palūkanų konkursuose eurais.

Skirstant lėšas likvidumo mažinimo Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų kintamųjų palūkanų konkursuose eurais, kurie vykdomi ECB skolos sertifikatams išleisti ir terminuotiesiems indėliams pritraukti, pasiūlymai išvardijami siūlomų palūkanų normų didėjimo tvarka arba siūlomų kainų mažėjimo tvarka. Pirmiausia tenkinami pasiūlymai, kuriuose nurodyta mažiausia palūkanų norma didžiausia kainatada pasiūlymai, kuriuose nurodytos iš indėlių pagreitinimo variantai didėjančios palūkanų normos mažėjančios kainospriimami tol, kol paskirstoma visa planuota suma.

Jeigu, esant ribinei palūkanų normai mažiausiai priimtai kainaibendra pasiūlymų suma yra didesnė už likusią paskirstyti sumą, likusi suma paskirstoma tarp pasiūlymų proporcingai, pagal likusios paskirstyti sumos ir visos pasiūlymų sumos už indėlių pagreitinimo variantai palūkanų normą mažiausią priimtą kainą santykį kaip nurodyta Taisyklių 4 priede.

Priežastys, dėl kurių Kipras tampa lietuviams patrauklia atostogų sala Variantai kipre

Jeigu išleidžiami ECB skolos sertifikatai, kiekvienai sandorio šaliai skiriama nominalo suma suapvalinama iki artimiausio eurų kartotinio. Paskirstymo procedūra Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų kintamųjų palūkanų konkursuose pagal ribinių ir sutartinių palūkanų aukcionus. Skirstant lėšas kintamųjų palūkanų konkursuose, Eurosistema gali vykdyti ribinių palūkanų aukcioną olandiškojo būdo aukcioną arba sutartinių palūkanų aukcioną amerikietiškojo būdo aukcioną.

Vykdant ribinių palūkanų aukcioną visiems patenkintiems pasiūlymams taikoma viena paskirstymo palūkanų norma arba kaina, kuri lygi ribinei palūkanų normai arba kainai. Vykdant sutartinių palūkanų aukcioną paskirstymo palūkanų norma arba kaina yra lygi atitinkamame individualiame pasiūlyme nurodytai palūkanų normai arba kainai. Konkurso rezultatų skelbimas ir atskirų paskirstymo rezultatų patvirtinimas. ECB konkurso rezultatus skelbia viešai.

Viešame konkurso rezultatų pranešime pateikiama informacija yra nurodyta Taisyklių 5 priede.

Greitai pagaminamas gruziniškas pupelių užkandis

Jei konkurso rezultatuose yra klaidų, ECB pasilieka teisę imtis bet kokių, jo nuomone, būtinų veiksmų, indėlių pagreitinimo variantai būtų ištaisyta klaidinga informacija. Lietuvos bankas konkursą laimėjusioms sandorių šalims tiesiogiai siunčia per PTS individualių paskirstymo rezultatų ir sandorių patvirtinimus. Sandorio šalys gautus iš Lietuvos banko paskirstymo rezultatus ir sandorių patvirtinimus patvirtina per PTS. Jei individualių paskirstymo rezultatų ir sandorių patvirtinti per PTS negalima, Lietuvos bankas išsiunčia sandorio šaliai individualių paskirstymo rezultatų ir sandorių patvirtinimus faksu, nurodydamas pagrindines sandorio detales indėlių pagreitinimo variantai pagal sandorį datą, sandorio pabaigos datą, atsiskaitymo sumą ir palūkanų normą arba kainą.

Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų vykdymas taikant dvišales procedūras. Apie Eurosistemos atvirosios rinkos operacijas, vykdomas taikant indėlių pagreitinimo variantai procedūras, iš anksto viešai neskelbiama, jei ECB nenusprendžia kitaip. Lietuvos bankas tiesiogiai kreipiasi į vieną arba kelias sandorių šalis ir, vadovaudamasis ECB nurodymais, sprendžia, ar sudaryti sandorį interneto pajamų realios apžvalgos pasirinktomis sandorių šalimis.

Lietuvos bankas sudaro sandorius su sandorio šalimi naudodamas telefoną su įrašymo funkcija arba kitas elektroninio ryšio priemones. ECB valdančioji taryba gali nuspręsti, kad išskirtinėmis aplinkybėmis pats ECB arba vienas ar keli NCB, veikdami kaip ECB operacijų padaliniai, gali vykdyti koreguojamąsias operacijas arba struktūrines operacijas, kurios atliekamos sudarant vienakrypčius sandorius, taikydami dvišales procedūras.

Šiuo atveju ECB nusprendžia, ar sudaryti sandorį su sandorio šalimi, į kurią kreipiasi tiesiogiai.

Internetinė prekyba be minimalaus indėlio.

Dvišalės procedūros, kurios taikomos sudarant sandorius per vertybinių popierių biržas ir rinkos tarpininkus, pritaikomos atsižvelgiant į naudojamų skolos priemonių angl.

ECB gali nuspręsti viešai neskelbti Eurosistemos atvirosios rinkos operacijų, kurios vykdomos taikant dvišales procedūras, rezultatų. Lietuvos bankas, sudaręs sandorį taikant dvišales procedūras išskyrus vienakryptį sandorįper PTS išsiunčia sandorio šaliai sandorio patvirtinimą, kurį sandorio šalis patvirtina per PTS. Jei sandorio patvirtinti per PTS negalima, Lietuvos bankas siunčia sandorio šaliai sandorio patvirtinimą faksu, nurodydamas pagrindines sandorio detales atsiskaitymo pagal sandorį dieną, sandorio pabaigos dieną, atsiskaitymo sumą ir palūkanų normą arba kainą.

Lietuvos bankas, sudaręs vienakryptį sandorį, išsiunčia sandorio patvirtinimą faksu, nurodydamas pagrindines sandorio detales atsiskaitymo pagal sandorį dieną, vertybinių popierių ISIN, nominaliąją vertę, kainą, atsiskaitymų sumas ir kitas detales. Prireikus sandorio patvirtinimas gali būti parengtas anglų kalba. Atsiskaitymų procedūros.

Dvejetainių Parinkčių Prekybos Pagrindai - Būdų, kaip greitai gauti papildomų pinigų

Už Eurosistemos atvirosios rinkos operacijas, vykdomas rengiant standartinius konkursus, išskyrus terminuotųjų indėlių ir ECB skolos indėlių pagreitinimo variantai, atsiskaitoma kitą darbo dieną po sandorio sudarymo dienos, jei ECB iš anksto nenustatė kitos atsiskaitymo pagal sandorį už pagrindines ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas dienos Eurosistemos konkursų kalendoriuje.

Už terminuotuosius indėlius atsiskaitoma indėlių pagreitinimo variantai dieną, o už išleistus ECB skolos sertifikatus — antrą darbo dieną po sandorio sudarymo dienos. Už Eurosistemos atvirosios rinkos operacijas, vykdomas rengiant greituosius konkursus arba taikant dvišales procedūras, įprastomis sąlygomis atsiskaitoma sandorio dieną, nebent Eurosistema nustato kitą atsiskaitymo laiką.

Ribiniai laikai atsiskaitymams įvykdyti atsiskaitymo pagal sandorį dieną yra nurodyti Taisyklių 6 priede. Sandorio pabaigos dieną atsiskaitymai turi būti atliekami ne vėliau kaip iki 12 val. Lietuvos laiku. Visi mokėjimai, susiję su Lietuvos banko vykdomomis Eurosistemos atvirosios rinkos operacijomis išskyrus mokėjimus užsienio valiuta sudarant grįžtamuosius sandorius užsienio valiutaatliekami eurais ir naudojant MM sąskaitas. Mokėjimai užsienio valiuta už grįžtamuosius sandorius užsienio valiuta vykdomi naudojant sandorio šalies ir Lietuvos banko nurodytas atitinkamos užsienio valiutos sąskaitas.

Variantai hestono modelis

Sandorio šalis atsiskaitymo pagal sandorį dieną turi įkeisti pakankamai tinkamo turto už jai skirtas lėšas, jeigu vykdomos likvidumo didinimo operacijos, arba atsiskaityti lėšomis, jeigu vykdomos likvidumo mažinimo operacijos.

Jei sandorio šalis atsiskaitymo pagal sandorį dieną iki atitinkamo ribinio laiko, nurodyto Taisyklių 6 priede, neperveda Lietuvos bankui pakankamos įkaito vertės arba lėšų atsiskaityti, sandorio šaliai taikomos Taisyklių VIII skyriuje nurodytos poveikio priemonės ir Lietuvos bankas turi teisę neįvykdyti atsiskaitymo arba atsiskaityti tik už tą sandorio sumos dalį, kuriai pakanka įkaito vertės arba lėšų. Sandorio šalis privalo užtikrinti paskolą pakankama įkaito verte iki sandorio pabaigos datos ir platformos prekybai dvejetainiais opcionais vaizdo įrašais tinkamą užtikrinimą įkaitu atitinkamomis vertės išlaikymo prievolėmis panaudodama pakankamą tinkamą turtą arba lėšas.

Visos likvidumo didinimo operacijos metu sandorio šalies įkeisto turto vertė turi būti ne mažesnė už pagal likvidumo didinimo operaciją pasiskolintos sumos likutį, įskaitant per operacijos terminą sukauptas palūkanas.

indėlių pagreitinimo variantai

Jei operacijai taikoma palūkanų norma yra teigiama, sukauptų palūkanų suma kiekvieną dieną yra pridedama prie sandorio šalies pagal likvidumo didinimo operaciją pasiskolintos sumos likučio. Jei operacijai taikoma palūkanų indėlių pagreitinimo variantai yra neigiama, sukauptų palūkanų suma yra kiekvieną dieną atimama iš sandorio šalies pagal likvidumo didinimo operaciją pasiskolintos sumos likučio. Atlikdamas likvidumo didinimo operacijas, kurios vykdomos sudarant grįžtamuosius sandorius, Lietuvos bankas pagal pateiktą įkaitą suformuoja sandorio šalies kredito liniją, kuri yra apibrėžta Taisyklių 6.

Atsiskaitymo pagal sandorį dieną Lietuvos bankas mažina sandorio šalies kredito liniją suteikiamos paskolos dydžiu ir kartu perveda lėšas indėlių pagreitinimo variantai sandorio šalies MM sąskaitą, o sandorio pabaigos dieną didina sandorio šalies kredito liniją grąžintinos paskolos ir jai priskaičiuotų palūkanų sumos dydžiu ir kartu nusirašo lėšas nuo sandorio šalies MM sąskaitos.

Atlikdamas likvidumo mažinimo operacijas, kurios vykdomos sudarant grįžtamuosius sandorius, Lietuvos bankas, gavęs iš sandorio šalies paskolą, perveda sutartą atitinkamą įkaitą į sandorio šalies nurodytą vertybinių popierių sąskaitą. Lietuvos bankas sandorio pabaigos dieną, kai apibrėžiant variantus šalis grąžina įkaitą, gražina bendrą paskolos ir priskaičiuotų palūkanų sumą į sandorio šalies MM sąskaitą.

Atsiskaitymo pagal terminuotąjį indėlį dieną Lietuvos bankas nusirašo lėšas nuo sandorio šalies MM sąskaitos arba, jei Lietuvos bankas nurodo, sandorio šalis perveda lėšas į Lietuvos banko MM sąskaitą. Terminuotojo indėlio sandorio pabaigos dieną Lietuvos bankas grąžina sandorio šaliai terminuotąjį indėlį ir priskaičiuotą palūkanų sumą į sandorio šalies MM sąskaitą.

Jei terminuotojo indėlio palūkanos yra neigiamos, terminuotojo indėlio sandorio pabaigos dieną Lietuvos bankas grąžina sandorio indėlių pagreitinimo variantai terminuotąjį indėlį ir kartu nusirašo priskaičiuotų palūkanų sumą nuo sandorio šalies MM sąskaitos. Atsiskaitymai už vienakrypčius sandorius yra vykdomi vadovaujantis rinkos praktika dėl sandoriui sudaryti naudojamo turto, kaip nurodyta sandorio šalies ir Lietuvos banko sandorio patvirtinime. Sandorio šalis atsiskaitymo pagal sandorį dieną turi turėti pakankamai tinkamo turto, kad galėtų atsiskaityti už vienakryptį pirkimo sandorį.

Atsiskaitymai už vienakrypčius sandorius vykdomi per Lietuvos banko ir sandorio šalies sąskaitas laikantis vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo angl. Delivery-versus-payment principo. ECB skolos sertifikatų išpirkimo dieną Lietuvos bankas sumoka sandorio šaliai sumą, atitinkančią ECB skolos sertifikato nominaliąją vertę. Vykdant ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas, sandorio šalis, pasinaudojusi galimybe iš anksto grąžinti visą paskolą arba jos dalį, turi grąžinti Lietuvos bankui paskolą ir iki išankstinio grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas.

Lietuvos bankas turi teisę nurašyti iš bet kokių sandorio šalies sąskaitų ir indėlių Lietuvos banke tą pačią indėlių pagreitinimo variantai laiku negrąžintą dienos paskolą ir arba palūkanas arba tą pačią dieną negrąžintos paskolos ir arba palūkanų dalį.